İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Hiz. ve Tic. Ltd. Şti.

Manyetik Parçacık Testi

1-      MANYETİK PARÇACIK TESTİ Seviye 1-2

 

1. Teknik Terimlere giriş ve NDT’ nin tarihi / Introduction, terminology, purpose and history of NDT

1.1. Manyetik parçacık muayenesinin sunumu / Presentation of the magnetic particle testing

1.2. Uygulanabilirlik ve sınırlar / Applicability and limits

1.2. Tarih / History

1.3. Teknik terimler(EN 1330-7) / Terminology  (EN 1330-7)

 

2. Metodun Fiziksel İlkeleri ve Ortak Bilgiler / Physical principles and associatedknowledge

2.1  Diamanyetiklik –Paramanyetiklik / Diamagnetism – Paramagnetism

2.2. Ferromanyetiklik – Ferrimanyetiklik / Ferromagnetism –Ferrimagnetism

2.3  Manyetik alanlar, tanımlama ve ölçümler / Magnetic fields characterization and measurements

2.4. Manyetik alan H – Manyetik indüksiyon B / Magnetic field H – magnetic Induction B

2.5. Histerizis çevrimi ve önemli noktalar / Hysteresis cycle and remarkable points

2.6. Sıcaklığın manyetik özelliklere etkisi / Influence of the temperature on the magnetic properties

2.7. Manyetik parçacık muayenesinin ilkeleri / Principle of magnetic particle testing

2.8. Manyetik ortam ile manyetik olmayan ortam arasındaki arayüzeyin etkisi / Influence of the interface between a magnetic medium and a nonmagnetic medium

2.9 Süreksizliğin manyetik akıma etkisi / Influence of the orientation of the discontinuity on magnetic flux

2.10. Manyetik parçacığın manyetik akı etrafında davranışı / Behaviour of a magneticparticle in the vicinity of a magnetic flux

2.11. Tespit edilebilirliğe geometrinin (derinlik, kalınlık ve yön) etkisi  / Influence of geometry (depth,thickness and orientation) on detectability

2.12. Başlıca ferromanyetik alaşımların manyetik özellikleri / Magnetic properties of principal

ferromagnetic alloys

 

3. Ürün Bilgisi ve metod ve tekniklerin ilgili Yetenekleri / Product knowledge and capabilities of method and its derivate techniques

3.1. Üretim süreçlerindeki çeşitli kusurlar (dövme, döküm, kaynak, haddeleme vb.) / Typical discontinuities in welds, forgings, castings and roller products and their indications.

3.2. Test parametreleri :Manyetizasyon, ortam tespiti ve ortam belirti tespitinin test edilmesi. / Testing parameters: Magnetization, detection media and test of detection media indication.

 

4. Araçlar / Equipment

4.1. Manyetik akış tekniği veya Akım akış tekniğinde taşınabilir veya sabit ekipmanların kullanımı / Mobile or fixed equipment using magnetic flow technique or current flow technique

4.2. Otomatik ve Robotize sistemlerle otomatik tespit etme(manyetik kaçak alan) / Automatic and robotized with automatic detection (magnetic leakage field)

İlgili standartlar EN ISO 9934-2 ve EN ISO 9934-3  /  Relevant standards:EN ISO 9934-2 and EN ISO 9934-3

 

 

5. Muayene öncesi bilgiler / Information prior the test

5.1. Malzeme tanımı veya tasarımı / Identification or designation material

5.2. Yazılı talimatların hazırlanması / Preparation of written instructions

5.3. Evraklar / Documents

 

6. Muayene / Testing

6.1. Parçaların hazırlanması ve yüzey kalitesinin etkisi / Preparation of the parts and influence of the surface quality.

6.2. Manyetizasyounun anlamları. Parametre değerleri. Devamlı veya eşzamanlı metot. Kalıcı mıknatıslık metodu. Akı göstergeleri. / Means of magnetization. Values of the parameters. Continuous or simultaneous method. Remanence method. Flux indicators

6.3. İnceleme ortamının seçilmesi. Ürün  göstergeleri. / Choice of the detection media. products indicators

6.4. Muayene sonrası bileşenlerin işlemi / Treatment of components after test

6.5. Demanyetizasyon / Demagnetization

6.6. İlke, demanyetizasyon manyetik alanının en küçük değeri, frekans, kaplamanın etkisi ve manyetikleşme bobini hesabı / Principle, minimal value of the magnetic field of demagnetization, frequency, effect of skin and calculation of magnetizing coil

6.7. Malzemenin en son kullanımına göre artık alan seviyesi / Level of residual field according

to the later use of material

6.8. Yeryüzünden kaynaklanan manyetik alanın etkisi / Influence of terrestrial magnetic field

6.9. Bileşenlerin temizlenmesi / Cleaning of the components

 

7. Değerlendirme Ve Raporlama / Evaluation and reporting

7.1 Değerlendirmenin temelleri, Referans bloğa göre inceleme koşulları(EN ISO 3059), kullanılan diğer referans bloklar, muayene birimlerinin kalibrasyonu, / Basics of evaluation, viewing conditions (EN ISO 3059) according to reference block, other used reference blocks, calibration of test units

7.2 Belirti kalitesinin değerlendirilmesi ve doğrulanması./ Evaluation and verification of the

indication quality

 

8. Kalite / Quality

8.1 Personel Nitelikleri (EN 473 ve ISO 9712’ye göre) / Personnel qualification (according to EN 473 and ISO 9712).

8.2 Cihaz doğrulaması, Dökümanların izlenebilirliği, Diğer NDT nitelikleri ve sertifikasyon sistemleri / Equipment verification, Traceability of documents, Other NDT qualification and certification systems.

8.3 Uygulanabilir NDT uygulamalarının ve ürün standartlarının gözden geçirilmesi / A review of applicable NDT application and product standards

 

9. Çevre  ve Güvenlik Koşulları / Environmental and Safety conditions 

 

MANYETİK PARÇACIK Seviye-3

 

1. Teknik Terimlere giriş ve NDT’ nin tarihi / Introduction, terminology, purpose and history of NDT

1.1. Manyetik parçacık muayenesinin sunumu / Presentation of the magnetic particle testing

1.2. Uygulanabilirlik ve sınırlar / Applicability and limits

1.2. Tarih / History

1.3. Teknik terimler(EN 1330-7) / Terminology  (EN 1330-7)

 

2. Metodun Fiziksel İlkeleri ve Ortak Bilgiler / Physical principles and associatedknowledge

2.1  Diamanyetiklik –Paramanyetiklik / Diamagnetism – Paramagnetism

2.2. Ferromanyetiklik – Ferrimanyetiklik / Ferromagnetism –Ferrimagnetism

2.3  Manyetik alanlar, tanımlama ve ölçümler / Magnetic fields characterization and measurements

2.4. Manyetik alan H – Manyetik indüksiyon B / Magnetic field H – magnetic Induction B

2.5. Histerizis çevrimi ve önemli noktalar / Hysteresis cycle and remarkable points

2.6. Sıcaklığın manyetik özelliklere etkisi / Influence of the temperature on the magnetic properties

2.7. Manyetik parçacık muayenesinin ilkeleri / Principle of magnetic particle testing

2.8. Manyetik ortam ile manyetik olmayan ortam arasındaki arayüzeyin etkisi / Influence of the interface between a magnetic medium and a nonmagnetic medium

2.9 Süreksizliğin manyetik akıma etkisi / Influence of the orientation of the discontinuity on magnetic flux

2.10. Manyetik parçacığın manyetik akı etrafında davranışı / Behaviour of a magneticparticle in the vicinity of a magnetic flux

2.11. Tespit edilebilirliğe geometrinin (derinlik, kalınlık ve yön) etkisi  / Influence of geometry (depth,thickness and orientation) on detectability

2.12. Başlıca ferromanyetik alaşımların manyetik özellikleri / Magnetic properties of principal

ferromagnetic alloys

 

3. Ürün Bilgisi ve metod ve tekniklerin ilgili Yetenekleri / Product knowledge and capabilities of method and its derivate techniques

3.1. Üretim süreçlerindeki çeşitli kusurlar (dövme, döküm, kaynak, haddeleme vb.) / Typical discontinuities in welds, forgings, castings and roller products and their indications.

3.2. Test parametreleri :Manyetizasyon, ortam tespiti ve ortam belirti tespitinin test edilmesi. / Testing parameters: Magnetization, detection media and test of detection media indication.

 

4. Araçlar / Equipment

4.1. Manyetik akış tekniği veya Akım akış tekniğinde taşınabilir veya sabit ekipmanların kullanımı / Mobile or fixed equipment using magnetic flow technique or current flow technique

4.2. Otomatik ve Robotize sistemlerle otomatik tespit etme(manyetik kaçak alan) / Automatic and robotized with automatic detection (magnetic leakage field)

İlgili standartlar EN ISO 9934-2 ve EN ISO 9934-3  /  Relevant standards:EN ISO 9934-2 and EN ISO 9934-3

 

 

5. Muayene öncesi bilgiler / Information prior the test

5.1. Malzeme tanımı veya tasarımı / Identification or designation material

5.2. Yazılı talimatların hazırlanması / Preparation of written instructions

5.3. Evraklar / Documents

5.4. Standart, kod ve prosedürlerin sunumu  / Presentation of the standards, codes and procedures

 

6. Muayene / Testing

6.1. Parçaların hazırlanması ve yüzey kalitesinin etkisi / Preparation of the parts and influence of the surface quality.

6.2. Manyetizasyounun anlamları. Parametre değerleri. Devamlı veya eşzamanlı metot. Kalıcı mıknatıslık metodu. Akı göstergeleri. / Means of magnetization. Values of the parameters. Continuous or simultaneous method. Remanence method. Flux indicators

6.3. İnceleme ortamının seçilmesi. Ürün  göstergeleri. / Choice of the detection media. products indicators

6.4. Muayene sonrası bileşenlerin işlemi / Treatment of components after test

6.5. Demanyetizasyon / Demagnetization

6.6. İlke, demanyetizasyon manyetik alanının en küçük değeri, frekans, kaplamanın etkisi ve manyetikleşme bobini hesabı / Principle, minimal value of the magnetic field of demagnetization, frequency, effect of skin and calculation of magnetizing coil

6.7. Malzemenin en son kullanımına göre artık alan seviyesi / Level of residual field according

to the later use of material

6.8. Yeryüzünden kaynaklanan manyetik alanın etkisi / Influence of terrestrial magnetic field

6.9. Bileşenlerin temizlenmesi / Cleaning of the components

 

7. Değerlendirme Ve Raporlama / Evaluation and reporting

7.1.Yazılı prosedür ile muayene raporlarının kontrolü: EN 1290’a göre kaynak;, EN 1369’a göre döküm;, EN 10228-1’e göre dövme / Written procedure with check of test reports; welding according to EN 1290; casting according to EN 1369; forging according to EN 10228-1.

7.2 Değerlendirmenin temelleri, Referans bloğa göre inceleme koşulları(EN ISO 3059), kullanılan diğer referans bloklar, muayene birimlerinin kalibrasyonu, / Basics of evaluation, viewing conditions (EN ISO 3059) according to reference block, other used reference blocks, calibration of test units

7.3 Belirti kalitesinin değerlendirilmesi ve doğrulanması./ Evaluation and verification of the

indication quality

 

8. Değerlendirme /  Assesment

Süreksizliklerin değerlendirilmesinde imalat ve malzeme etkisi. / Assessment of discontinuities influence of manufacture and material

 

9. Kalite / Quality

9.1 Personel Nitelikleri (EN 473 ve ISO 9712’ye göre) / Personnel qualification (according to EN 473 and ISO 9712).

9.2 Cihaz doğrulaması;, Çalışma prosedürünün formatı, Dökümanların izlenebilirliği, Diğer NDT nitelikleri ve sertifikasyon sistemleri / Equipment verification, Format of working procedures, Traceability of documents, Other NDT qualification and certification systems.

9.3 Uygulanabilir NDT uygulamalarının ve ürün standartlarının gözden geçirilmesi / A review of applicable NDT application and product standards

 

10. Çevre  ve Güvenlik Koşulları / Environmental and Safety conditions

 

11. Gelişmeler: / Developments

Yeni teknikler, Yaratıcı ve yenilikçi yeni kurulumlar / New techniques Creative and innovative special installations.